درباره ما

همیشه در هر مناسبت ملی مذهبی در مسجد محل، پایگاه بسیج و مجموعه ها و تشکلهای فرهنگی و… دغدغه ای وجود دارد برای فضاسازی و ایجاد حس متناسب با مناسبت موردنظر برای مخاطبان آن مجموعه تا بتواند یاد آن مناسبت را در فضای جامعه به اندازه خود زنده نگه دارد. ما در «سازمان فضای مجازی سراج» برای رفع این نیاز و دغدغه برآن شدیم سامانه «محتوانشر» را ایجاد کنیم.

محتوانشر محلی است برای گردآوری و انتشار محصولات فرهنگی فضای مجازی با کیفیت مناسب و متناسب براساس مناسبتهای روز تا هر کس بتواند رایگان این محصولات را در اختیار بگیرد و منتشر کند.

امید است که این تلاش ناچیز مورد قبول حضرت حق بیفتد. انشاءالله