منطقه خطر

نرم افزار منطقه خطر
برنامه ای است که برای نسل کنونی ساخته شده است و به طور ویژه به تهدیدات نسل جدید می پردازد.
از جمله ویژگی های این نرم افزار نشان دادن آمار نرخ رشد جامعه، تحلیل و مقایسه آن با نرخ رشد سایر کشور ها است.
بخش های مختلف این نرم افزار:
– تنهایی پدر و مادر
– تنهایی فرزندان
– رکورد اقتصادی
– رکورد علمی
– آسیب های اخلاقی تربیتی
– نمره تک
– جایی که هستیم